Σύλλογος Κουρουνιωτών - Εγρηγοριανών Χίου

Ειδήσεις-ΔραστηριότητεςΕν τη ενώση η ισχύς

Στην πάντοτε φιλόξενη εστία τού Συλλόγου Κουρουνιωτών Εγρηγοριανών Χίου Αττικής έλαβε χώρα η πρώτη άτυπη, διερευνητική σύναξη (γνωριμίας θα λέγαμε), Αμανιτών Αττικής. Σκοπός αυτής τής συνάντησης ήταν η σύσφιξη τών σχέσεων τών Συλλόγων τής ευρύτερης περιοχής τής Αμανής , με στόχο τον καλύτερο προγραμματισμό και συντονισμό τών ετήσιων εκδηλώσεων, έτσι ώστε οι οριζόμενες ημερομηνίες να μην συμπίπτουν και να μην δημιουργούν προβλήματα στους υπολοίπους.

Ερευνήθηκαν τρόποι και μέθοδοι παρέμβασης που σκοπό θα έχουν τη βοήθεια και την επίλυση τυχόν προβλημάτων που προκύπτουν στην περιοχή τής Β.Δ. Χίου. Υποβλήθηκαν σκέψεις και προτάσεις δημιουργίας κοινών εκδηλώσεων στο απώτερο μέλλον και ελήφθησαν οι κάτωθι αποφάσεις:

  1. Λόγω τών θερινών διακοπών και ελλείψει απαρτίας εκπροσώπησης, η επόμενη σύναξη να γίνει το φθινόπωρο.
  2. Υποστήριξη και αρωγή προς τον εκάστοτε εκλεγμένο Δήμαρχο τού Δήμου Αμανής, έτσι ώστε από αγάπη και μόνο κινούμενοι να συμβάλλουμε στην επίλυση τών υπαρχόντων προβλημάτων τής περιοχής μας.
  3. Δεσμευτήκαμε ότι η κίνηση μας δεν έχει κανένα πολιτικό κίνητρο, σκοπιμότητα ή διασπαστικές τάσεις εις βάρος υφισταμένων θεσμών και φορέων. Ουδεμία, επίσης, σκέψη αυτοπροβολής υπάρχει, παρά μόνο αγάπη και μεράκι για τον τόπο μας.
  4. Τυχόν σκέψεις, αποφάσεις πεπραγμένα, ημερομηνίες εκδηλώσεων και οτιδήποτε άλλο αφορά την εύρυθμη λειτουργία και τον συντονισμό τών Συλλόγων μας να δημοσιεύεται μέσω τών πάντοτε φιλόξενων σελίδων τής εφημερίδας "Αμανή".

Πηγή ενημέρωσης: εφημερίδα "Αυλόγυρος"
  1. Ορίστηκε προσωρινά διμελής συντονιστική επιτροπή, αποτελουμένη από τούς κ.κ. Καριάμη Μιχάλη και Μιχαλάκη Στέλιο, με δέσμευση ότι στην πρώτη απαρτία, για την καλύτερη λειτουργία τής επιτροπής θα προστεθεί ένα ακόμα μέλος.

Για την ιστορία, στην πρώτη αυτή σύναξη, συμμετείχαν, εκπροσωπώντας τούς συλλόγους τών χωριών τους, οι κάτωθι:

Σύλλογος Εκπρόσωπος Ιδιότητα
Βολισσού Κοκκινάκης Αργύρης Πρόεδρος
Κεράμου Ζωγράφος Γεώργιος Πρόεδρος
Κουρουνίων-Εγρηγόρου Μιχαλάκης Στέλιος Πρόεδρος
  Καρούσης Δημήτριος Αντιπρόεδρος
  Μιχαλάκης Γιάννης Έφ. Δημ. Σχέσεων
Λεπτoπόδων Ρυμικής Νικόλαος Πρόεδρος
Νενητουρίων Κατσαρός Μιχαήλ Πρόεδρος
Ποταμιάς Πουλή Βάσω Πρόεδρος
  Καριάμης Μιχαήλ Μέλος
Χαλάνδρων Μαλλάς Νικόλαος Πρόεδρος

Πίστη μας ότι οι απανταχού Αμανίτες θα υποστηρίξουν, θα συμπαρασταθούν, θα προτείνουν, θα υποδείξουν, θα ελέγξουν επίσης και θα συμβάλλουν ώστε να δικαιωθεί η σύσταση αυτής τής ανιδιοτελούς κίνησης.

Καριαμομίχαλος


© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios