Ειδήσεις-Ενημέρωση-Γεγονότα

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αμανής 30/03/2004


Στις 30 Μαρτίου 2004 συνεδρίασε το Δημοτικό συμβούλιο Αμανής με 15 θέματα γραμμένα στην ημερήσια διάταξη, από τα οποία τα κυριότερα ήταν:

  • Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εγγραφή και ψήφιση πίστωσης 91.466,56 ευρώ για την αποπληρωμή του έργου "Δημιουργία χώρων άθλησης Δήμου Αμανής".
  • Aναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εγγραφή και ψήφιση πίστωσης 58.694,38 ευρώ για την αποπληρωμή της μελέτης "Μελέτη δικτύων αποχέτευσης Δ.Δ. Βολισσού και παραλιακών οικισμών και εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων".
  • Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αμανής στην επιτροπή καταγραφής ζημιών σε σπίτια, οικοσκευές, λιμενικές εγκαταστάσεις και λοιπές υποδομές που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα.
  • Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
  • Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας "Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος 8 κ.μ.".
  • Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εγγραφή και ψήφιση πίστωσης 5.300,00 ευρώ από ΣΑΤΑ 2003 για την εκτέλεση του έργου "Καθαρισμός οδών και υπονόμων δημοτικών διαμερισμάτων Δήμου Αμανής".
  • Περί προέγκρισης υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου στο μέτρο 7.04 "Βασικές υπηρεσίες για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό.
  • Περί προέγκρισης υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου στο μέτρο 7.09 "Ενθάρρυνση των τουριστικών και Βιοτεχνικών δραστηριοτήτων".
  • Περί επιβολής προστίμων αυθαίρετης βοσκής.
Πηγή ενημέρωσης: εφημερίδα "η Αμανή"

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios