Ειδήσεις-Ενημέρωση-Γεγονότα

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αμανής 30/04/2004


Επί του πιεστηρίου μας βρήκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμανής, που έγινε στις 30 Απριλίου 2004 στις 7.00 το απόγευμα στη Βολισσό.

Ως εκ τούτου αναφέρουμε στα 14 θέματα έτσι όπως ακριβώς είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη. Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης ή σχόλια, θέσεις και αντιπαραθέσεις που τυχόν υπήρξαν, θα δημοσιευθούν και θα σχολιασθούν στο επόμενο φύλλο της "Αμανής".

Τα θέματα που ήταν γραμμένα στην ημερήσια διάταξη και απασχόλησαν το Δημοτικό Συμβούλιο είναι τα παρακάτω:

 1. Έγκριση απολογισμού σχολικής επιτροπής έτους 2003.
 2. Εφαρμογή δακοκτονίας έτους 2004.
 3. Αίτηση Τσιαδή Παντελή, Τσιαδή Μαρίας, Κοντολέων Νικολάου, Κοντολέων Ειρήνης και Ανθούλας Καπόλη για παραχώρηση τμήματος ιδιοκτησίας τους στο Δ.Δ. Χαλάνδρων στην κοινή χρήση.
 4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εγγραφή και ψήφιση πίστωσης 4.000,00 ευρώ για εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης μεταφορικών μέσων.
 5. Ψήφιση πίστωσης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής για προμήθεια εγγυητικών επιστολών έτους 2004.
 6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εγγραφή και ψήφιση πίστωσης 1.200,00 ευρώ για παράθεση γεύματος σε εκπροσώπους του εθνικού δικτύου "Ο μικρός ναυτίλος ταξιδεύει".
 7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εγγραφή και ψήφιση πίστωσης 535,00 ευρώ για συμμετοχή του Δήμου Αμανής στην έκδοση του Βιβλίου του Χριστόφορου Γατανά με τίτλο "Τραγούδια από τη Χίο και τα Ψαρά".
 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εγγραφή και ψήφιση πίστωσης 6.632,00 ευρώ από ΣΑΤΑ 2004 για την εκτέλεση του έργου "Αποκατάσταση ζημιών αρδευτικών δικτύων Δ.Δ. Βολιοσού-Τρυπών και Κεράμου Δήμου Αμανής".
 2. Περί παράτασης παραχώρησης χώρου στη Διεύθυνση Δασών.
 3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εγγραφή και ψήφιση πίστωσης 6.632,00 ευρώ από ΣΑΤΑ 2004 για την εκτέλεση του έργου "Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στα δίκτυα ύδρευσης Δ.Δ. Κουρουνίων, Κεράμου, Νενητουρίων,Φυτών και Διευχών Δήμου Αμανής".
 4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εγγραφή και ψήφιση πίστωσης 4.500,00 ευρώ από ΣΑΤΑ 2004 για την εκτέλεση του έργου "Αποκατάσταση ζημιών τμήματος αποχετευτικού δικτύου στη θέση "Πύθωνας" Δ.Δ. Βολισσού Δήμου Αμανής".
 5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εγγραφή και ψήφιση πίστωσης 3.800,00 ευρώ από ΣΑΤΑ 2004 για την εκτέλεση του έργου "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στη στέγη του πρώην Δημοτικού Σχολείου Δ.Δ. Κεράμου Δήμου Αμανής".
 6. Επιβολή προστίμων αυθαίρετης βοσκής.
 7. Έγκριση μετάβασης εκτός έδρας του Δημάρχου Αμανής.
Πηγή ενημέρωσης: εφημερίδα "η Αμανή"

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios